IT TAKES TWO TO TANGO

IT TAKES TWO TO TANGO LYRICS

 

imagesCAJT32YE

it takes two to tango

you tell me that he really hurt you
hurt you, oh, so bad
you wonder how he could desert you
god, he made you mad
were you nothing but a victim
did you never have a choice
it takes two to tango
didn’t you wear familiar clothes
the ones you wear so well
didn’t you blush just like a rose
on your way to hell
were you nothing but a victim
did you never have a choice
it takes two to tango
were you nothing but a victim
did you never have a choice
it takes two to tango
weren’t you once head over heels
weren’t you, oh, so sure
if she’s to blame for how you feel
who will be the cure
were you nothing but a victim
did you never have a choice
oh, it takes two to tango
hey, now, even if your arm was twisted
what happened to your voice
oh, it takes two to tango

TO MY FATHER –

Dear Dad,

 

My Dad

 

 

What a day!? A day to remember who has taught me, guided me and instilled wisdom in me my entire life. You have promised countless times that you love me. Can I ask for anything else? Of course I can, and I always do. As any good father would do, you do what you feel is right in whether or not I should get what I ask for.

There are so many things I’d like to tell you face to face. I either lack the words or fail to find the time or place. But in this special letter, Dad, you’ll find, at least in part, the feelings that the passing years have left in my heart. The memories of childhood days and all that you have done to make our home a happy place and growing up such fun.

I can still recall the walks we took, the games we played; those confidential chats we had while resting in the shade. This letter comes to thank you Dad, for needed words of praise; the counsel and the guidance, too, that shaped my growing-up days. No words of mine can tell you, Dad, the things I really feel; but you must know my love for you is lasting, warm, and real.

You made my world a better place and, through the coming years, I’ll keep these precious memories as cherished souvenirs.

Mihran Kalaydjian Playing Without Words

 

– Without Words
Music Arrangement – Mino

Produced By Paramount Studios
Members of the Musical Group:

Aram Kasabian – Lead Guitar
Sevan Manoukian –  Drummer
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone

Lyrics:

When I fell in love my heart was on fire
To be with you was my one desire
And if you love me I’ll give you everything you need
A lifetime of promises and a world full of dreams
For only my heart knows what it means
And I promise you it won’t be wrong
One love, two hearts we will make it strong,
But now my love is lost in your sweet kiss
Honey when I’m alone you’re the one I miss

And if you give in your love could be mine
I feel truly blessed for this feeling the Lord has given me
Accompany by faith and much understanding
And I know this gift will guide me for all eternity
As my heart flies by with angel wings
And the clouds form into wedding rings
A woman in love the angels sing
On and on a soft melody
That’s how it feels to be in love like me.
For thoughts from the heart are never endi

BBC report: ‘The last Armenians of Myanmar’

BBC report: ‘The last Armenians of Myanmar’

PeopleOfAr

One of the oldest churches in Myanmar, also known as Burma, is struggling to keep going – its congregation only occasionally reaches double figures. But the opening up of the country to outside investment and tourism is offering new hope.

Armenian Church of Myanmar Armenian Church of Myanmar


Reverend John Felix, priest at the Armenian church in Yangon, also known as Rangoon, can’t speak Armenian – but then neither can his congregation. Not that there is much of a congregation these days – just seven, myself included, on a recent Sunday morning.

The 150-year-old church enjoys an imposing location, at a street corner in downtown Yangon. It’s a beautiful building, a patch of calm in a bustling city. The Armenian Orthodox church of St John the Baptist – standing, suitably, on Merchant Street – is almost all that’s left of what was one of the city’s main…

View original post 1,058 more words

Ամեն անգամ, երբ ժպտում ես | Every time you smile

Ամեն անգամ, երբ ժպտում ես | Every time you smile

Առլեն Շահվերդյան

goodfon.ru- smileԱմեն անգամ, երբ ժպտում ես

Ամեն անգամ, երբ ժպտում ես,
Ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս՝
Արժանի՞ եմ, արդյոք, ես քո լուսարձակող էությանը
Եվ ծաղկավե՜տ այն գարունքին, որ բացվում է քո համբույրից,
Ժայռին զարկվող այն ալիքին, որ խենթանում է հրապույրից,
Քո՛ հրապույրից…
Եվ ես, ահա, մտածում եմ՝
Արժանի՞ եմ լինել կողքիդ,
Արժանի՞ եմ վայելելու անուշությունը քո նորից
Եվ կամ այդքա՜ն համարվելու ամենալավը բոլորից քո՛ հոգու մեջ ու քո՛ կողմից,
Ա՜խր, քո մեկ ժպիտը ինձ բարձրացնո՜ւմ է, թևե՜ր տալիս, բայց և ջնջել կարող է ինձ,
Ի զորու է անմահացնել ու վեհացնե՜լ, բայց և տեղում անէացնել, երբ նեղանում ես ինձանից
Ամեն անգամ… ամեն անգամ, երբ նեղանում ես, սիրելիս:
Եվ ես նորից հարց եմ տալիս, հայելու դիմաց՝ նայելով ինձ,
Արժանի՞ եմ արդյոք ես քեզ, քո ժպիտին, քեզնից ծնվող գարուններին այն բերկրավետ,
Ամեն անգամ հարց եմ տալիս, բայց պատասխանը իմ հարցին որոնելու եմ ես հավետ…

© Առլեն Շահվերդյան
Գրել եմ 2014 թ. օգոստոսի 29-ին…

View original post 557 more words

36 Hours in Copenhagen

36 Hours in Copenhagen

indahs: dive, travel & photography

I love DaBorgen Seizoen-2-Tv-serienish TV Series and addicted to it (always can’t wait for their next season). I don’t speak any Danish except “manga tak (thank you)” and “Hvordan har du det (how are you)” but luckily their TV series also broadcast by BBC UK and Dutch television channel with subtitles. My favorite ones are Borgen (Government – politic and drama series), Forbrydelsen (the Killing – crime/detective series), Rejseholdet (Unit One – crime/police series) and Dicte (journalist/crime series). These series has female main character that showing her power struggles in male dominated world. I guess that makes Danish TV series are so interesting to me 🙂

I visited Copenhagen not because of my addiction to their TV series or their effort to promote gender equality. Copenhagen was suggested as a hen party destination since our lady friend who would get married was crazy about Viking and anything related to pilot (that…

View original post 609 more words

A SAD HOUSE

A SAD HOUSE

SUSANNE LEIST

 

seasons-in-hell:

TTT

A sad house.

It sits alone,

waiting for visitors.

Waiting for someone

to clean and fix it up.

A family would be preferable.

Even a family with a dog would

be better than the dead quiet.

It will continue to wait until its

shutters fall off and its roof sinks in.

As long as it has its four walls,

there will always be hope for better times.

If only walls could talk.

View original post