Autumn Serenade

Autumn Serenade – song by a beautiful Armenian voice and her name is SONA RUBENYAN. “Autumn shows us how beautiful it is to let things go.”

Sona Rubenyan / Autumn Serenade – SONA RUBENYAN / Ashnan serenad

Elita Harutyunyan, Author of the speeches

Author of music, Vazgen Koloyan

Lyrics in English:

The day dusk slowly, when you were away from me,

Life became futile, lost the dung, became one-on-one.

She was dumb, relaxed, faded, and brought her autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

In the rain, I will tell the story to my ears,

And I will ask him to leave you lost my dream,

The slow, thin whispers came autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

Return to my sun in the autumn,

Bring me colors, bring a dream.

 

The autumn yellow colors barked me, bewitched me,

My heart took him.

And that autumn did not care for you anymore,

My love took away …

My love took away …

=========================

The Lyrics in Armenian Language:

Խոսքերի հեղինակ՝ Էլիտա Հարությունյան

Երաժշտության հեղինակ՝ Վազգեն Քոլոյան

 

Օրը մթնեց դանդաղ, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ,

Կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը, միագույն դարձավ:

Խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ աշուն բերեց:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Հորդ անձրևին կամաց կպատմեմ ես պատմությունը իմ,

Ու կխնդրեմ նրան քեզ թողնել կորած երազը իմ,

Դանդաղ, մեղմ շշուկով եկավ աշունը թով:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Վերադարձի՛ր իմ արև դու աշնան,

Բե՛ր ինձ գույներ, բե՛ր երազանք:

 

Աշունը դեղին գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը չնայեց այլևս քեզ,

Սերս տարավ անհետ…

Սերս տարավ անհետ…

 

Dance me to the end of love ~ Geetha Balvannanathan

Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic ’til I’m gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We’re both of us beneath our love, we’re both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I’m gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

“Never Thought (That I Could Love)”

love-more-than-before1

Can I touch you?
I can’t believe that you are real
How did I ever find you?
You are the dream that saved my life
You are the reason I survived
Baby…

I never thought that I could love
Someone as much as I love you
I know it’s crazy but it’s true
I never thought that I could need
Someone as much as I need you
I Love You…

Can I hold you?
Girl your smile lights up the sky
You are too beautiful for the human eye
You are the dream that never dies
You are the fire that burns inside
Baby…

I never thought that I could love
Someone as much as I love you
I know it’s crazy but it’s true
I never thought that I could need
Someone as much as I need you
I Love You…

You are the sunshine in the sky
You are the sparkle in my eyes

I never thought that I could love
Someone as much as I need you
I know it’s crazy but it’s true
I know it’s truelove
I never thought that I could need
Someone as much as I need you
I LOVE YOU

 

 

Monolith

Monolith

At the foot of a northern pylon of the Harbour Bridge
I have kept my vigil since the mighty span was built.
I come early in the day from worn-out corners of the area
and sit when the sun is out until the waning afternoon,
thence to another role, another manifestation of duty.
On my way I pass a cavern echoing with traffic noise.
When the sun is setting it blazes up like a testing tunnel
of the cosmic fire at the beginning and ending of universes.
It reminds me we are not that far in time from a kalpa’s ending.
More than four thousand million years in the lives
of the starry and the planetary entities
who influence us and are never truly seen.
At the pylon’s base I meet with seeming fools and sages,
more of the former, alas, but it was ever the same
at the other Thebes. The great towering stone columns could fittingly house
the troglodytic priests and harbour an inward turning flame
in bifurcated flowering for the known and unknown god
and my own dilapidated dispensation.
The only way the scene differs now
is in the lack of overt piety,
the thinning out of conscious pilgrims passing by me
here upon the seasonally withered grass.