Duet Song Melody “Beauty Beauty”

The song “Who is beautiful, beautiful” loved by Armenians is one of the beautiful works that we always listen to with pleasure and great love. Over the years, this song based on Levon Mirijanyan’s words has been developed by various Armenian artists and presented in a unique way (recently the song was also presented in reggae style), but now it is also performed in Armenian by members of the famous American band Pink Martini.

==========================================================================

Mihran Kalaydjian and Emma Singing Beauty, beauty ( Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)

 

 

Lyrics for Beauty, beauty ( Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)

Beauty, beauty, whenever I
Meet you again on my way
I burn the nonflammable memories of mine once again
My sleep and rest are lost again

Beauty, beauty, why did you come closer
Why did you know the secret of my heart
I loved you with an innocent love,
But you, unfair girl, why did you leave me?

Ah, if I see you one day
Sad and careless
I’ll be your friend and will share your pain
Won’t leave my love.

======================================

Lyrics translated in Armenian

Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)
Ով սիրուն, սիրուն, երբ որ ես կրկին,
Հանդիպում եմ քեզ իմ ճանապարհին,
Նորից այրում են հուշերս անմար,
Նորից կորչում են և՜ քուն, և՜ դադար:

Ով սիրուն, սիրուն, ինչո՞ւ մոտեցար,
Սրտիս գաղտնիքը ինչո՞ւ իմացար.
Մի անմեղ սիրով ես քեզ սիրեցի,
Բայց դու, անիրավ, ինչո՞ւ լքեցիր:

Ա՜խ, եթե տեսնեմ օրերից մի օր.
Դու ման ես գալիս տխուր ու մոլոր,
Ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին,
Մենակ չեմ թողնի իմ կարոտ յարին

A Million Scarlet Roses – Most beautiful melody

This piano instrumental of A Million Scarlet Roses is a journey “Your heart is the compass, Your soul is the journey…”

Eyes Of The Scarlet Rose – “Should you see the light of your future, within the shadows of your present, The resilience of life dancing over vast deserts of death, Witness if you so shall, the majesty of Creation. The contentedness of All was and always will be.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

Title: A Million Scarlet Roses

 

Lyrics:

Once upon the time there was a painter

He had a little house and canvas

But he loved an actress

who loved flowers

He then sold his home

Sold his paintings and his shelter

And with all the money he bought

a whole sea of flowers

 

A million of scarlet roses

From the window you can see

The one, who is seriously in love,

transforms his life into flowers for you

 

A million of scarlet roses

From the window you can see

The one, who is seriously in love,

transforms his life into flowers for you

 

In the morning, you stand at the window

Maybe you’ve gone crazy

As in a continuation of a dream

The plaza is full of flowers

Your soul grows cold

What rich man is making fun by here?

But under the window, almost breathless,

the poor painter stands

 

A million of scarlet roses

From the window you can see

The one, who is seriously in love,

transforms his life into flowers for you

 

A million of scarlet roses

From the window you can see

The one, who is seriously in love,

transforms his life into flowers for you

 

The encounter was short

At night, the train carried her away

But in her life remained

the mad song of roses k

The painter kept living alone

Many troubles he beard

But in his life remained

the whole plaza of flowers