Autumn Serenade

Autumn Serenade – song by a beautiful Armenian voice and her name is SONA RUBENYAN. “Autumn shows us how beautiful it is to let things go.”

Sona Rubenyan / Autumn Serenade – SONA RUBENYAN / Ashnan serenad

Elita Harutyunyan, Author of the speeches

Author of music, Vazgen Koloyan

Lyrics in English:

The day dusk slowly, when you were away from me,

Life became futile, lost the dung, became one-on-one.

She was dumb, relaxed, faded, and brought her autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

In the rain, I will tell the story to my ears,

And I will ask him to leave you lost my dream,

The slow, thin whispers came autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

Return to my sun in the autumn,

Bring me colors, bring a dream.

 

The autumn yellow colors barked me, bewitched me,

My heart took him.

And that autumn did not care for you anymore,

My love took away …

My love took away …

=========================

The Lyrics in Armenian Language:

Խոսքերի հեղինակ՝ Էլիտա Հարությունյան

Երաժշտության հեղինակ՝ Վազգեն Քոլոյան

 

Օրը մթնեց դանդաղ, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ,

Կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը, միագույն դարձավ:

Խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ աշուն բերեց:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Հորդ անձրևին կամաց կպատմեմ ես պատմությունը իմ,

Ու կխնդրեմ նրան քեզ թողնել կորած երազը իմ,

Դանդաղ, մեղմ շշուկով եկավ աշունը թով:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Վերադարձի՛ր իմ արև դու աշնան,

Բե՛ր ինձ գույներ, բե՛ր երազանք:

 

Աշունը դեղին գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը չնայեց այլևս քեզ,

Սերս տարավ անհետ…

Սերս տարավ անհետ…

 

The Colonel

The Colonel

By Mihran Kalaydjian, CHA
Marketing/Media Writer, Strategist and Consultant

What you have heard is true. I was in his house.
His wife carried a tray of coffee and sugar. His
daughter filed her nails, his son went out for the
night. There were daily papers, pet dogs, a pistol
on the cushion beside him. The moon swung bare on
its black cord over the house. On the television
was a cop show. It was in English. Broken bottles
were embedded in the walls around the house to
scoop the kneecaps from a man’s legs or cut his
hands to lace. On the windows there were gratings
like those in liquor stores. We had dinner, rack of
lamb, good wine, a gold bell was on the table for
calling the maid. The maid brought green mangoes,
salt, a type of bread. I was asked how I enjoyed
the country. There was a brief commercial in
Spanish. His wife took everything away. There was
some talk of how difficult it had become to govern.
The parrot said hello on the terrace. The colonel
told it to shut up, and pushed himself from the
table. My friend said to me with his eyes: say
nothing. The colonel returned with a sack used to
bring groceries home. He spilled many human ears on
the table. They were like dried peach halves. There
is no other way to say this. He took one of them in
his hands, shook it in our faces, dropped it into a
water glass. It came alive there. I am tired of
fooling around he said. As for the rights of anyone,
tell your people they can go f— themselves. He
swept the ears to the floor with his arm and held
the last of his wine in the air. Something for your
poetry, no? he said. Some of the ears on the floor
caught this scrap of his voice. Some of the ears on
the floor were pressed to the ground.

A Fairy Song

A Fairy Song

Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire!
I do wander everywhere,
Swifter than the moon’s sphere;
And I serve the Fairy Queen,
To dew her orbs upon the green;
The cowslips tall her pensioners be;
In their gold coats spots you see;
Those be rubies, fairy favours;
In those freckles live their savours;
I must go seek some dewdrops here,
And hang a pearl in every cowslip’s ear.