In Your Arms

In your arms you hold me tight,
Never letting go through the night.
All my dreams are peaceful because of you,
Holding me in your arms like you do.

Your lips are as sweet as ever;
I wish to kiss them forever.
My heart beats only for you,
Holding me in your arms like you do.

When we met I knew it was fate.
I found my one true soulmate,
As I look into your loving eyes,
Knowing our love will never die.

So hold me in your warm embrace.
In your arms I’ll be no other place.
To be with the one I love, which is you,
Holding me in your arms like you do.

 

Mihran Kalaydjian Playing I wish I could hide her and not let anyone talk to her

 

I said I love you and that’s forever
And this I promise from the heart
I could not love you any better
I love you just the way you are.”

LYRICS:

I wish I could hide her and not let anyone talk to her

Ill let her drink my tears, and present her my heart with my hands

And take from my life and give it to her

I wish she knew how much I love her, and how much her love is causing me pain

Oh heart go bring me her heart, i’m going to melt if I stay thinking of her

And ill take from my life and give it to her

I wish she knew how much I pray so that I can just catch a glimpse of her

This problem needs a solution, I need to go talk to her

And Ill take from my life and give it to her

You Are The Reason – Calum Scott & Leona Lewis

This is so special song with lyrics – You Are The Reason –  “You belong so deep within my heart. Your laughter brightens up my days. You are the purpose of my life and the reason why I live.”

 

Lyrics:

There goes my heart beating

Cause you are the reason

I’m losing my sleep

Please come back now

 

There goes my mind racing

And you are the reason

That I’m still breathing

I’m hopeless now

 

I’d climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I’ve broken

Oh, ‘cause I need you to see

That you are the reason

 

There goes my hands shaking

Cause you are the reason

My heart keeps bleeding

And I need you now

 

If I could turn back the clock

I’d make sure the light defeated the dark

I’d spend every hour, of every day

Keeping you safe

 

I’d climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I’ve broken

Oh, ‘cause I need you to see

That you are the reason

You are the reason

Yeah, yeah…

 

I’d climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I’ve broken

Oh, ‘cause I need you to see

That you are the reason

Autumn Serenade

Autumn Serenade – song by a beautiful Armenian voice and her name is SONA RUBENYAN. “Autumn shows us how beautiful it is to let things go.”

Sona Rubenyan / Autumn Serenade – SONA RUBENYAN / Ashnan serenad

Elita Harutyunyan, Author of the speeches

Author of music, Vazgen Koloyan

Lyrics in English:

The day dusk slowly, when you were away from me,

Life became futile, lost the dung, became one-on-one.

She was dumb, relaxed, faded, and brought her autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

In the rain, I will tell the story to my ears,

And I will ask him to leave you lost my dream,

The slow, thin whispers came autumn.

 

And that autumn bloomed me in colors, bewildered me,

My heart took him.

And that autumn serenade played me,

And the mild bridge took my wind …

 

Return to my sun in the autumn,

Bring me colors, bring a dream.

 

The autumn yellow colors barked me, bewitched me,

My heart took him.

And that autumn did not care for you anymore,

My love took away …

My love took away …

=========================

The Lyrics in Armenian Language:

Խոսքերի հեղինակ՝ Էլիտա Հարությունյան

Երաժշտության հեղինակ՝ Վազգեն Քոլոյան

 

Օրը մթնեց դանդաղ, երբ ինձնից դու հեռացար անհետ,

Կյանքն անիմաստ դարձավ, կորցրեց խինդը, միագույն դարձավ:

Խամրեց, հանգչեց, մարեց, իր հետ աշուն բերեց:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Հորդ անձրևին կամաց կպատմեմ ես պատմությունը իմ,

Ու կխնդրեմ նրան քեզ թողնել կորած երազը իմ,

Դանդաղ, մեղմ շշուկով եկավ աշունը թով:

 

Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը սերենադ ինձ նվագեց,

Ու քամին մեղմ սերս տարավ…

 

Վերադարձի՛ր իմ արև դու աշնան,

Բե՛ր ինձ գույներ, բե՛ր երազանք:

 

Աշունը դեղին գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ,

Սիրտս իրեն վերցրեց:

Ու այդ աշունը չնայեց այլևս քեզ,

Սերս տարավ անհետ…

Սերս տարավ անհետ…

 

30 Perfect Quotes To Remind You Exactly Why You Fell In Love

happy interracial couple, happy couple, love quotes, quotes about love

1.

“Falling in love is easy. Falling in love with the same person repeatedly is extraordinary.”
— Crystal Woods

2.

“Love is simple. You fall and that’s it. You’ll work the other stuff out. You just gotta let yourself fall and have faith that someone will be there to catch you.”
— Chelsea M Cameron

3.

“When you fall in love with someone you give them your heart. When you find out they love you too, you get it back, times two.”
— Unknown

4.

“In life you have to take the pace that love goes. You don’t force it. You just don’t force love, you don’t force falling in love – you just become. I don’t know how to say that in English, but you just feel it.”
— Juan Pablo Galavis

5.

“I think that one of the things that you do learn is that falling in love and being in love with someone is a rarity. That you don’t fall in love as many times as you think you’re going to. And when you do, it’s really special, it’s really important.”
— Julianne Moore

6.

“She wasn’t exactly sure when it happened. Or even when it started. All she knew for sure was that right here and now, she was falling hard and she could only pray that he was feeling the same way.”
— Nicholas Sparks

7.

“First best is falling in love. Second best is being in love. Least best is falling out of love. But any of it is better than never having been in love.”
— Maya Angelou

8.

“Never love anybody who treats you like you’re ordinary.”
— Oscar Wilde>

9.

“We do not fall in love with the package of the person, we fall in love with the inside of a person.”
— Unknown

10.

“I’m a human being and I fall in love and sometimes I don’t have control of every situation.”
— Beyonce

11.

“Fall in love with someone who deserves your heart, not someone who plays with it.”
— Anonymous

12.

“We never get enough of falling in love and believing in love.”
— Shemar Moore

13.

“You know you’re falling in love when the feeling of falling actually feels like you’re floating.”
— Rashida Rowe

14.

“Maybe it’s just hiding somewhere. Or gone on a trip to come home. But falling in love is always a pretty crazy thing. It might appear out of the blue and just grab you. Who knows, maybe even tomorrow.”
— Harukin Murakami

15.

‘When I saw you I fell in love and you smiled because you knew.”
— Arrigo Boito

16.

“You can’t blame gravity for falling in love.”
— Albert Einstein

17.

“I am naïve when it comes to love, you know what I mean? I do believe in falling in love at first sight and things like that.”
— Sonam Kapoor

18.

“The first time you fall in love, it changes your life forever and no matter how hard you try, the feeling never goes away.”
— Nicholas Sparks

19.

“Falling in love with you was never my intention but it became my addiction.”
— Abhishek Tiwari

20.

“Don’t find love, let love find you. That’s why it’s called falling in love because you don’t force yourself to fall, you just fall.”
— Anonymous

21.

“Love does not appear with any warning signs. You fall into it as if pushed from a high diving board. No time to think about what’s happening. It’s inevitable. An event you can’t control. A crazy, heart-stopping roller coaster ride that just has to take it’s course.”
— Jackie Collins

22.

“I have completely fallen for you. Everything you do, everything you say, everything you are. You’re my first thought in the morning, you’re my last thought before I fall asleep and you’re almost every thought in between.”
— Unknown

23.

“If I know what love is, it is because of you.”
— Hermann Hesse

24.

“No one ever fell in love gracefully.”
— Connie Broadway

25.

“They told me that to make her fall in love I had to make her laugh. But every time she laughs, I’m the one who falls in love.”
— Unknown

26.

“This thing about you that you think is your flaw – it’s the reason I’m falling in love with you.”
— Colleen Hoover

27.

“Love consists of this: two solitudes that meet, protect and greet each other.”
— Rainer Maria Rilke

28.

“I know I am in love with you because my reality is finally better than my dreams.”
— Dr Seuss

29.

“Falling in love is like getting hit by a truck and yet not being mortally wounded. Just sick to your stomach, high one minute, low the next. Starving hungry but unable to eat. Hot, cold, forever horny, full of hope and enthusiasm with momentary depression that wipes you out.”
— Jackie Collins

30.

“A relationship is a relationship that has to be earned. And I love relationships. I think there fantastic, there wonderful. I think there great, I think there is nothing in the world more beautiful than falling in love. But falling in love for the right reasons, falling in love for the right purpose, falling in love.

The Music Played – Matt Monro

The Music Played – Matt Monro

 

An angry silence stayed where love had been
And in your eyes a look I’ve never seen
If I had found the words you might have stayed
But as I turned to speak the music played

As lovers danced their way around the floor
I suddenly watched you walk towards the door
I heard a friend of yours suggest you stay
And as you took his hand the music played

Across the darkened room the fatal signs I saw
We’d been something more than friends before
Well, I was hurting you by clinging to my pride
He had been waiting and I drove him to your side
I couldn’t say the things I should have said
Refused to let my heart control my head
But I was made to see the price I paid
And as he held you close
The music played
And as I lost your love
The music played.

heartless / Pas De heartless

I come to you only in the night while you sleep your not able to talk let alone breathe or even see me.

I can wait as I dance in circles around you in the dead of night.
I sing the ghostly child like chant to you to you as I charm you in my delight.

You will not be able to touch me because once you awaken, I’m not there, I must leave you the dream is done and now it’s dawn. The light is coming threw and it will soon make me melt very soon. I only love in the deep sleep in the night.

But I will come back again, again, and again forever in a dream too dance around you, too sing and too chant.

I will never leave I will always be in your dreams but you can not touch me because you will always be frozen in your heart so until your heart thaws you will not hear nor see me in your dreams.

I swear – Happy Valentine’s Day

 

I see the questions in your eyes
I know what’s weighin’ on your mind
But you can be sure I know my part
‘Cause I’ll stand beside you through the years
You’ll only cry those happy tears
And though I’ll make mistakes
I’ll never break your heart

I swear
By the moon and the stars in the sky
I’ll be there
I swear
Like a shadow that’s by your side
I’ll be there
For better or worse
Till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
I swear

I’ll give you everything I can
I’ll build your dreams with these two hands
We’ll hang some memories on the wall

And when there’s silver in your hair
Won’t have to ask if I still care
‘Cause as time turns the page
My love won’t age at all

I swear
By the moon and the stars in the sky
I’ll be there
I swear
Like a shadow that’s by your side
I’ll be there
For better or worse
Till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
I swear

I swear
By the moon and the stars in the sky
I’ll be there
I swear
Like a shadow that’s by your side
I’ll be there
For better or worse
Till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
I swear
I swear


 

Happy Valentines day to all my followers – You are a haven for my heart and a refuge for my soul, Happy Valentine’s Day!

 

happy-valentines-day-wallpaper-high-definition-j72n

 

My Only Mother

 

Mihran Kalaydjian Singing My Mother

Mihran Kalaydjian Singing My Mother

Lyrics “ My Mother ”
Producer: Edward Khoury & Elias Bandak
Song by Arelette Grigoryan
Arrangement by Kevork Zhamkochian
Record Labels: Paramount Studios

Mino Element Band Members

Aram Kasabian – Lead Guitar
Sevan Manoukian – Drummer
Hratch Panossian – Bass
Samer Khoury – Violin
Tony Amer – Saxophone
Haim Cohen – KeyBoard
Albert Panikian – Trumpet
Nicole Del Sol – Percussion
Dana Debos – Trombone

*************************

The most expensive
For me, my mother only,
Christmas at my mom is priceless.
-Kez I love, my dear mother.

And no matter how many years pass,
For me, this world
Is not just a woman,
We become like your looks.

I will love you forever.
My life,
I remember your words correctly;
Your sleepless nights,

Khratnerd ambiguous,
That gives us always,
May your future life.
You just do not see sorrow.

May your future life
Be beautiful spring like,
You will stay in my heart.
My whole life, my gentle mother.

========================================­==============

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2015 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved

I Miss You

Mihran Kalaydjian Singing I Miss You

Lyrics “ I Miss You”
Written by Marl Hazou & Arelette Demerjian
Arrangement & Mix: Edward Khoury
Violin: Seto Najarian
Producer: Edward Khoury & Elias Bandak
Music Arrangements: Edward Khoury
Record Labels: Paramount Studios

Moon dim reflection, eye, eye,
Desperate to hang onto your smile, desperate to end, desperate to end I leave you my love and leave,
My heart goes up in a fresh wound,
And my love for a broken branch, a branch like a broken branch
Swaying in the autumn wind, autumn wind, autumn wind.
Wind Wind pokir O my love without pain,
Then kiss plokvats bark of a tree,
Let wound pain, it hurt the tree.
Oh, just crying out for yourself, at least one voice say,
But it did not look, but did not look,
Oh, just crying out for yourself, at least one voice say,
But it did not look, but did not look,
The stars are chrel our eyes and look on in amazement,
Do not kill, do not kill your love,
You will not have a second.
I leave you my love and leave,
My heart goes up in a fresh wound,
And my love for a broken branch, a branch like a broken branch
Swaying in the autumn wind, autumn wind, autumn wind.
Wind Wind pokir O my love without pain,
Then kiss plokvats bark of a tree,
Let wound pain, it hurt the tree.
Oh, just crying out for yourself, at least one voice say,
But it did not look, but did not look,
Oh, just crying out for yourself, at least one voice say,
But it did not look, but did not look,
The stars are chrel our eyes and look on in amazement,
Do not kill, do not kill your love,
You will not have a second.
Wind Wind pokir O my love without pain,
Then kiss plokvats bark of a tree,
Wind Wind pokir O my love without pain,
Wind Wind pokir O my love without pain

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

© 2015 Paramount Studios& Element Band All Rights Reserved