Duet Song Melody “Beauty Beauty”

The song “Who is beautiful, beautiful” loved by Armenians is one of the beautiful works that we always listen to with pleasure and great love. Over the years, this song based on Levon Mirijanyan’s words has been developed by various Armenian artists and presented in a unique way (recently the song was also presented in reggae style), but now it is also performed in Armenian by members of the famous American band Pink Martini.

==========================================================================

Mihran Kalaydjian and Emma Singing Beauty, beauty ( Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)

 

 

Lyrics for Beauty, beauty ( Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)

Beauty, beauty, whenever I
Meet you again on my way
I burn the nonflammable memories of mine once again
My sleep and rest are lost again

Beauty, beauty, why did you come closer
Why did you know the secret of my heart
I loved you with an innocent love,
But you, unfair girl, why did you leave me?

Ah, if I see you one day
Sad and careless
I’ll be your friend and will share your pain
Won’t leave my love.

======================================

Lyrics translated in Armenian

Ով Սիրուն, Սիրուն (Ov Sirun Sirun)
Ով սիրուն, սիրուն, երբ որ ես կրկին,
Հանդիպում եմ քեզ իմ ճանապարհին,
Նորից այրում են հուշերս անմար,
Նորից կորչում են և՜ քուն, և՜ դադար:

Ով սիրուն, սիրուն, ինչո՞ւ մոտեցար,
Սրտիս գաղտնիքը ինչո՞ւ իմացար.
Մի անմեղ սիրով ես քեզ սիրեցի,
Բայց դու, անիրավ, ինչո՞ւ լքեցիր:

Ա՜խ, եթե տեսնեմ օրերից մի օր.
Դու ման ես գալիս տխուր ու մոլոր,
Ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին,
Մենակ չեմ թողնի իմ կարոտ յարին